Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Γιαννακοπούλου, Φανή el
dc.contributor.author Giannakopoulou, Fani en
dc.date.accessioned 2017-06-14T11:55:39Z
dc.date.available 2017-06-14T11:55:39Z
dc.date.issued 2017-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/20179
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Θεατρικές παραστάσεις και παραστατικές τέχνες σε μουσειακές εκθέσεις: η περίπτωση της Ελλάδας el
dc.title Theatrical performances and performing arts in museum exhibitions: the case of Greece en
heal.type bachelorThesis el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ΤΕΙ Αθήνας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας el
heal.recordProvider Athens University of Applied Sciences/Faculty of Management of Economics el
heal.publicationDate 2017-06-03
heal.abstract Η εργασία εξετάζει την πολυεπίπεδη και συμπληρωματική σχέση μουσείου και θεάτρου. Ξεκινά από τα παραστάσεις που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της επικοινωνίας και προβολής του μουσείου και επικεντρώνεται στην προσπάθεια που γίνεται από τα μουσεία να τοποθετήσουν τον άνθρωπο στο κέντρο του μουσειολογικού προβληματισμού. Από την άποψη αυτή η "συνάντηση" θεατρικής πράξης και μουσείου, συμβάλλει στην πραγμάτωση ενός παραγωγικού διαλόγου σχετικά με το περιεχόμενο μιας μουσειακής έκθεσης. Αντιλαμβανόμενος το μουσείο ως ένα είδος θεάτρου (όπου η αφήγηση λαμβάνει χώρα), ο επισκέπτης δημιουργεί προσωπική σύνδεση με την έκθεση και τα μουσειακά αντικείμενα. Οι παραστάσεις αυτού του τύπου γνωστές ως μουσειακό θέατρο είναι αυτές αξιοποιούνται για την παρουσίαση και ερμηνεία επιμέρους μουσειακών αντικειμένων, εκθέσεων και ιστορικών χώρων. Στην παρούσα μελέτη, διερευνάται η σχέση μουσείου και θεάτρου στην Ελλάδα, μέσω έρευνας πεδίου ενώ στην διερεύνηση του μουσειακού θεάτρου χρησιμοποιούνται επιπλέον ποιοτική έρευνα και μελέτη περίπτωσης. Το μουσειακό θέατρο προβάλλει ως δραστηριότητα που συναρμόζει επιστήμη και τέχνη, ζωντανεύει τη μουσειακή αφήγηση καις συμπληρώνει τη μουσειακή ερμηνεία, εξυπηρετώντας την εκπαιδευτική, ερμηνευτική και επικοινωνιακή πολιτική του μουσείου. el
heal.abstract The essay examines the multi-level and complementary relationship between museum and theater. It starts with performances used in the context of communication and projection of the museum, focusing on the effort made by the museums to place man in the center of museological reflection. From this point of view, the "meeting" of a theatrical act and a museum, contributes to a productive dialogue concerning the content of a museum exhibition. Understanding the museum as a kind of theater (where narration is taking place), the visitor creates a personal connection to the exhibition and the museum's objects. Performances of this type known as museum theatre are used for the presentation and interpretation of individual museum's objects, exhibitions and historical places. In the present study, the relation between museum and theater in Greece is investigated through field research while, when investigating museum theater additional qualitative research and case study are used. The museum theater is an activity that combines science and art, animates the museum's narrative and complements the museum's interpretation, serving the educational, interpretative and communication policy of the museum. en
heal.advisorName Κυριάκη- Μάνεση, Δάφνη el
heal.advisorName Kyriaki- Manessi, Dahne en
heal.committeeMemberName Ζερβός, Σπύρος el
heal.committeeMemberName Zervos, Spiros el
heal.committeeMemberName Αλεξανδρή – Βρανά, Ελένη el
heal.committeeMemberName Alexandri - Vrana, Eleni en
heal.academicPublisher Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης el
heal.academicPublisher Department of Library Science and Information Systems el
heal.academicPublisherID teiath el
heal.numberOfPages 72 el
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

 • Όνομα: lb_14115_giannakopoulou_thesis.pdf
  Μέγεθος: 1.104Mb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Πτυχιακή
 • Όνομα: lb_14115_giannakopoulou_presen ...
  Μέγεθος: 663.9Kb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Παρουσίαση

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες