Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Σινανάϊ, Αουρόρα el
dc.contributor.author Μουσκάϊ, Ντενίσα el
dc.contributor.author Sinanaj, Aurora en
dc.contributor.author Muskaj, Denisa en
dc.date.accessioned 2018-06-01T09:39:36Z
dc.date.available 2018-06-01T09:39:36Z
dc.date.issued 2018-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/20224
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Αξιοποίηση υποδομών που δημιουργήθηκαν από αναπτυξιακά προγράμματα στους οργανισμούς πληροφόρησης. el
dc.title Exploiting the infrastructures created by development programs in the information agencies. en
heal.type bachelorThesis el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής/Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών el
heal.recordProvider University of West Attica/School of Management, Economics and Social Sciences en
heal.publicationDate 2018-05-25
heal.abstract Οι περισσότερες βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω των συνεχών περικοπών του προϋπολογισμού τους. Η δυσμενής οικονομική κατάσταση ώθησε τις βιβλιοθήκες στην αναζήτηση και συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα ως ένα μέσο ενίσχυσης και βελτίωσης των υποδομών τους και των βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τους τρόπους που αξιοποιούν οι βιβλιοθήκες τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και να αναζητήσει τη βιωσιμότητα και εξέλιξη των υποδομών που δημιουργήθηκαν. Ειδικότερα θα μελετηθεί ο βαθμός συνέχισης της υποστήριξης αυτών των προγραμμάτων από τις ίδιες τις βιβλιοθήκες και η διαχείριση που γίνεται για τη συνέχισή τους σε σχέση με τους πόρους που διαθέτουν. el
heal.abstract Most libraries are facing serious financial problems due to their ongoing budget cuts. The unfavorable economic situation has prompted libraries to seek and participate in development programs as a means of enhancing and improving their infrastructures. The purpose of this study is to explore the ways in which libraries use the development programs that have been funded in previous years and seek the sustainability and development of the infrastructures that have been created. In particular, it will be studied the degree of continued support of these programs by the libraries themselves and the management of their continuation in relation to their resources. en
heal.advisorName Δάφνη Κυριάκη –Μάνεση el
heal.advisorName Daphne Kyriaki-Manesi en
heal.committeeMemberName Κουλούρης, Αλέξανδρος el
heal.committeeMemberName Koulouris, Alexandros en
heal.committeeMemberName Κουής, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Kouis, Dimitrios en
heal.academicPublisher Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών / Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης el
heal.academicPublisher School of Management, Economics and Social Sciences / Department of Archival, Library and Information Studies en
heal.academicPublisherID teiath el
heal.numberOfPages 46 el
heal.fullTextAvailability true
heal.fullTextAvailability true
heal.dateCreated 2018-05-25


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

 • Όνομα: lb_13066_muskaj_thesis.pdf
  Μέγεθος: 891.7Kb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Πτυχιακή
 • Όνομα: lb_13066_muskaj_presentation.pdf
  Μέγεθος: 1.472Mb
  Μορφότυπο: PDF

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες