Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Καρδάση, Άρτεμις-Άννα el
dc.contributor.author Kardasi, Artemis-Anna en
dc.date.accessioned 2018-06-06T15:10:28Z
dc.date.available 2018-06-06T15:10:28Z
dc.date.issued 2018-06-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/20228
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Νέα εποχή για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: προβλήματα και προοπτικές el
dc.title New era for the National Library of Greece: problems and perspectives en
heal.type bachelorThesis
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής/Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών el
heal.recordProvider University of West Attica/School of Management, Economics and Social Sciences en
heal.publicationDate 2018-05-25
heal.abstract Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται να διερευνηθεί αν και κατά πόσο ανταποκρίνεται στις βασικές της επιδιώξεις. Δεδομένης της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται για τη λειτουργία της, νέες οικονομικές συνθήκες καθώς επίσης και η μετεγκατάσταση της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το θέμα συμπυκνώνεται στο εξής: « Νέα εποχή για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: προβλήματα και προοπτικές». Δίνεται έμφαση στους χρήστες και πιο συγκεκριμένα στις πληροφοριακές τους ανάγκες. Πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα χρηστών στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης προς το κοινό. Η έρευνα επιτεύχθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου και βασίστηκε στο εργαλείο έρευνας Service Quality (ServQual). Βασική επιδίωξη ήταν να διερευνηθεί το πώς αξιολογούν οι χρήστες τις υπάρχουσες υπηρεσίες, τι προσδοκούν από τις υπηρεσίες στις οποίες είναι αποδέκτες, καθώς και τι θα ήθελαν να βελτιωθεί με βάση την κρίση τους. Το συμπέρασμα είναι ότι οι προσδοκίες των χρηστών είναι υψηλότερες σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πρέπει να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αναβαθμιστούν ειδικά στη νέα εποχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με την μετεγκατάστασή της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. el
heal.abstract The object of study of this thesis is the National Library of Greece. More specifically, it seeks to investigate whether and to what extent it meets its basic aims. In view of the new situation that has been created for its operation, new economic conditions as well as its relocation to the Stavros Niarchos Foundation Culture Center, the subject is now concentrated: "New era for the National Library of Greece: problems and perspectives". Emphasis is given to users and more specifically to their information needs. Research was carried out to the National Library users. The survey was carried out using a questionnaire that was based on the Service Quality Research Tool (ServQual). The main objective was to explore how users evaluate the existing services, what are their perspectives from the provided services they are use, and what they would like to be improved. The survey resulted that the users’ perspectives are higher in relation to the provided services and have to be enhanced especial in this new era for the National Library of Greece and it’s relocation in the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. en
heal.advisorName Κουλούρης, Αλέξανδρος el
heal.advisorName Koulouris, Alexandros en
heal.committeeMemberName Βραϊμάκη, Ευτυχία el
heal.committeeMemberName Vraimaki, Eftichia en
heal.committeeMemberName Κυπριανός, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Kyprianos, Konstantinos en
heal.academicPublisher Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών / Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης el
heal.academicPublisher School of Management, Economics and Social Sciences / Department of Archival, Library and Information Studies en
heal.academicPublisherID teiath
heal.fullTextAvailability true
heal.dateCreated 2018-05-25


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

 • Όνομα: lb_08053_kardasi_thesis.pdf
  Μέγεθος: 961.5Kb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία
 • Όνομα: lb_08053_kardasi_presentation.pdf
  Μέγεθος: 221.7Kb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Παρουσίαση

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες