Show simple item record

dc.contributor.author Αρσενιάδου, Σπυριδούλα el
dc.date.accessioned 2015-02-11T14:56:41Z
dc.date.issued 2015-02-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/6027
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Natural environment
dc.subject Disasters
dc.subject Salamina
dc.subject Φυσικό περιβάλλον
dc.subject Καταστροφές
dc.subject Σαλαμίνα
dc.title Διερεύνηση υφιστάμενης υγειονομικής κατάστασης Νήσου Σαλαμίνας el
heal.type masterThesis
heal.classification Ecology
heal.classification Public health
heal.classification Οικολογία
heal.classification Δημόσια υγεία
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040752
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85108638
heal.classificationURI **N/A**-Οικολογία
heal.classificationURI **N/A**-Δημόσια υγεία
heal.contributorName Κατσίρης, Νικόλαος el
heal.contributorName Κουτής, Χαρίλαος el
heal.dateAvailable 10000-01-01
heal.language el
heal.language en
heal.access forever
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής. Τομέας Υγιεινής – Επιδημιολογίας el
heal.recordProvider Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας el
heal.publicationDate 2010
heal.bibliographicCitation Αρσενιάδου, Σ.. (2010). Διερεύνηση υφιστάμενης υγειονομικής κατάστασης Νήσου Σαλαμίνας. Μεταπτυχιακή. Αθήνα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. el
heal.abstract Περίληψη:Η διπλωματική εργασία με θέμα «Διερεύνηση Υφιστάμενης Υγειονομικής Κατάστασης Νήσου Σαλαμίνος» επικεντρώνεται στην αναγνώριση και καταγραφή των υγειονομικών προβλημάτων του νησιού, καθώς και την καταγραφή της οργάνωσης και ετοιμότητας των τοπικών αρχών απέναντι στα προβλήματα που προκύπτουν, με στόχο την μείωση έκθεσης πολιτών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ειδικότερα, αναφέρει τις διεργασίες που πιθανώς μπορούν να προκαλέσουν υγειονομικά προβλήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πλημμύρες, οι μολύνσεις εδαφών, υδροφόρου ορίζοντα, θαλάσσιου περιβάλλοντος και ατμόσφαιρας, από απόβλητα και απορρίμματα καθώς και βιομηχανικά απόβλητα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, στα κλιματολογικά δεδομένα, στη γεωλογία του νησιού, στις υδρογεωλογικές συνθήκες και στην ανθρώπινη παρέμβαση. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά τη διαχείριση υδάτινων πόρων, στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, καθώς και η καταγραφή της οργάνωσης και ετοιμότητας των τοπικών αρχών απέναντι στα προβλήματα που προκύπτουν, με στόχο την μείωση έκθεσης πολιτών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, ελαχιστοποίηση απώλειας οικονομικών πόρων και βελτίωση της πιθανής περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Το υλικό μας αποτέλεσαν στοιχεία από τον ελληνικό και τοπικό τύπο, δημοτική βιβλιοθήκη δήμου, τα αρχεία Δήμου, τα αρχεία Ναυστάθμου Σαλαμίνας, μελέτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών κ.α. καθώς και η επιτόπια καταγραφή των υγειονομικών κινδύνων καθώς και των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του νησιού, δεδομένα από μελέτες της περιοχής, που σχετίζονται με γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως και μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αφού προηγουμένως ζητήθηκε και μας δόθηκε γραπτή άδεια από της υπηρεσίες του Δήμου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών από επιτόπιες αυτοψίες για την αναγνώριση και καταγραφή των πιθανών κινδύνων, καθώς και από μελέτες και χάρτες που έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο, τη μελέτη όλου του έντυπου υλικού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της μελέτης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν την έντονη παρουσία ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, λόγω της ανυπαρξίας βιολογικού καθαρισμού αλλά και της λειτουργίας των νταμαριών, των λιμανιών, του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυτάλλεια αλλά και της ανεξέλεγκτης εκβολής των λυμάτων. Επιπλέον τα κύρια προβλήματα του νησιού εστιάζονται στους βασικούς τομείς της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Η διαδικασία της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων κρίνεται ως ανεπαρκής, διότι παρουσιάζεται πρόβλημα όσον αφορά τη μεγάλη απόσταση μεταξύ της εξυπηρετούμενης περιοχής και του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η κατάσταση του υπάρχοντος δικτυού ύδρευσης κρίνεται ως χαμηλή, λόγω της κατασκευής του κατά το 70% από αμίαντο. Η λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων δρομολογείται στα μέσα του 2011 και η επέκταση του δικτύου ομβρίων συνεχίζεται με σημαντικά προβλήματα. el
heal.abstract Abstract:The dissertation topic "Investigation of Current Health Status in the island of Salamis" focuses on the identification and registration of health problems on the island, and the record of the organization and preparedness of local authorities towards the problems that arise in order to reduce public exposure to environmental risks. In particular, says the processes potentially could cause health problems, including flooding, soil contamination, groundwater, marine and air, and waste from waste and industrial waste. Moreover, reference to historical data, the morphological characteristics of the region, the climatic data, the geology of the island, hydrogeological conditions and human intervention. The purpose of this study is to investigate the current situation regarding water management, solid waste and wastewater, and the recording of organization and preparedness of local authorities towards the problems that arise in order to reduce public exposure to environmental risks minimize loss of economic resources and improve the potential environmental degradation. The material we have figures from Greek and local press, public library municipality, the municipality records, files Salamis Naval Base, studies of the Institute of Geological and Mineral Research, etc. and in situ registration of health risks and natural and technological disasters on the island, data from studies of the region associated with geomorphological and environmental data and studies of the Technical Department of the Municipality, after we had requested and a written permission from the City services. The methodology used was to collect the required information from field autopsies on the recognition and reporting of potential hazards, and studies and maps have been implemented in the municipality, the study of all printed material in order to achieve this objective, and individual objectives of the study. The results showed the strong presence of pollution of the marine environment in specific areas of the island because of the lack of sewage treatment and the operation of the pits, ports, water treatment center in the swage and uncontrolled waste water outfall. Moreover, the main problem focusing on key areas of waste management and for water, sewerage and stormwater. The process of solid waste is deemed insufficient because it presents a problem for the large gap between the catchment area and the landfill. The condition of existing water supply network is seen as low because of construction at 70% asbestos. The operation of urban sewage drainage system launched in mid 2011 and the expansion of the storm continues with significant problems. en
heal.advisorName Εβρένογλου, Λευκοθέα el
heal.committeeMemberName [χ.ό.] el
heal.academicPublisher Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής. Τομέας Υγιεινής – Επιδημιολογίας el
heal.academicPublisherID teiath
heal.numberOfPages 209
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

  • Name: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ...
    Size: 23.50Mb
    Format: Microsoft Word

The following license files are associated with this item:

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες