Show simple item record

dc.contributor.author Σπύρου, Αγγελίνα el
dc.date.accessioned 2015-02-11T15:13:02Z
dc.date.issued 2015-02-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/6028
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Social welfare
dc.subject Racism
dc.subject Allowance
dc.subject Thessaloniki
dc.subject Κοινωνική πρόνοια
dc.subject Ρατσιμός
dc.subject Επίδομα
dc.subject Θεσσαλονίκη
dc.title Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και μειονότητες el
heal.type masterThesis
heal.secondaryTitle μια πρώτη καταγραφή στο Νομό Θεσσαλονίκης el
heal.classification Public health
heal.classification Emigration and immigration
heal.classification Δημόσια υγεία
heal.classification Μετανάστευση
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85108638
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042782
heal.classificationURI **N/A**-Δημόσια υγεία
heal.classificationURI **N/A**-Μετανάστευση
heal.contributorName Κυριόπουλος, Ιωάννης el
heal.contributorName Κουτής, Χαρίλαος el
heal.dateAvailable 10000-01-01
heal.language el
heal.language en
heal.access forever
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής. Τομέας Υγιεινής – Επιδημιολογίας el
heal.recordProvider Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας el
heal.publicationDate 2010
heal.bibliographicCitation Σπύρου, Α. (2010). Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και μειονότητες: μια πρώτη καταγραφή στο Νομό Θεσσαλονίκης . Μεταπτυχιακή. Αθήνα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. el
heal.abstract Περίληψη:Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση και η ανάδειξη της υπάρχουσας κατάστασης, του ρυθμού και του μεγέθους της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορούν την οικονομική και κοινωνική υποστήριξη. Εκτός αυτού όμως, τέθηκαν και κάποιοι απώτεροι στόχοι όπως η παρουσίαση του γενικού προφίλ των μεταναστών (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά) και η διερεύνηση των δεδομένων εκείνων (όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, κ.λπ.) που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα και έχουν επιπτώσεις στο σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, των επιπτώσεων που άμεσα ή έμμεσα επιφέρει στο σύστημα υγείας, η παρουσίαση προβληματισμών και ερωτημάτων όσον αφορά το μέλλον της υγείας – πρόνοιας των μεταναστών επιδοτούμενων με βάσει τα σημερινά δεδομένα και τέλος μία προσπάθεια διατύπωσης προτάσεων πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και αναμένεται να οδηγήσουν στην καλύτερη διαχείριση των θεμάτων σχετικά με την υγεία και την πρόνοια των μεταναστών. Η μελέτη περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, τη συστηματική αποτύπωση των αποτελεσμάτων της μελέτης των αρχείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και τέλος τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην άνω υπηρεσία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2009, για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας διαχωρισμένος στις υπό μελέτη μεταβλητές και ο πληθυσμός που μελετήθηκε, επιλέχθηκε με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας. Για την παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι αντίστοιχοι φάκελοι τριακοσίων πενήντα έξι (356) επιδοτούμενων (σε σύνολο δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο (12.462)) με το επίδομα βαρειάς αναπηρίας ποσοστού άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (>67%) (επίδομα ειδικών αναγκών), το οποίο χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας. Η γεωγραφική οριοθέτηση του πληθυσμού μελέτης περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Μετά την καταγραφή και τη συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά πληθυσμού) και την αποτύπωσή του σε πίνακες, διαγράμματα και σχόλια, επιχειρήθηκε μία επιπλέον ανάλυση και εμβάθυνση των αποτελεσμάτων και συσχέτιση αυτών με τους ερευνητικούς στόχους και τον πρωταρχικό σκοπό. el
heal.abstract Abstract:The purpose of this study is the evaluation and overall projection of the current situation, the rate and magnitude of immigrants' accessibility to social welfare services regarding economic and social support. Besides that, some long term goals were also set, such as the immigrants general profile presentation (qualitative and quantitative characteristics) and the enquiry of specific features (i.e age, gender, nationality, family status, occupation etc) that are both directly and indirectly relevant, and affect the social welfare system. Furthermore, the conclusion making regarding the accessibility problems to health related services that immigrants are faced with, the consequences that directly or indirectly are inflicted by them in the health system, the presentation of queries and thoughts regarding the future of the health and the welfare of those immigrants receiving welfares based on current conditions and lastly an endeavour to reiterate policy suggestions aiming at the enhancement of the current situation and that is expected to lead to the better handling of those affairs relevant with the health and welfare of the immigrants. This study includes the results of the literature retrospection with regard to social welfare sector, the systematic imprint of the results deriving from the records study of the Thessaloniki Prefecture Social Welfare Department, and lastly the finds of the first phase study conducted on the aforementioned department. The study was conducted during the two month period July - August 2009. To help gather the assorted data, a special table template was used divided in the variables under study, and the group of individuals that were studied was selected using the systematic sampling method. For this study 356 welfare recipients' files were studied (out of a total 12,462) who received the heavy disability welfare (over 67% disability) supplied by the Social Welfare Department. The geographic borders of the population sample studied include all municipalities of the Thessaloniki Prefecture. After the recording and gathering of the first phase material (qualitative and quantitative characteristics of the population sample) and its imprint in assorted table graphs, graphs and commendation, a further thorough analysis was attempted of the results and their relation with the inquiry aims and the primary goal. en
heal.advisorName Ιωαννίδη-Καπόλου, Ελισάβετ el
heal.committeeMemberName [χ.ό.] el
heal.academicPublisher Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής. Τομέας Υγιεινής – Επιδημιολογίας el
heal.academicPublisherID teiath
heal.numberOfPages 139
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

  • Name: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ...
    Size: 1.112Mb
    Format: Microsoft Word

The following license files are associated with this item:

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες