Show simple item record

dc.contributor.author Καλδής, Παναγιώτης Ε. el
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:39:22Z
dc.date.available 2015-03-08T20:39:22Z
dc.date.issued 2015-03-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/7682
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Ανάλυση χρονολογικών σειρών
dc.subject Δείκτες ανταγωνιστικότητας
dc.subject Εξωτερικό εμπόριο
dc.subject Αγροτικά προϊόντα
dc.subject Οπωροκηπευτικά
dc.subject Οίνος
dc.subject Ελαιόλαδο
dc.subject Analysis of time-series
dc.subject Competitiveness indices
dc.subject Foreign trade
dc.subject Agricultural products
dc.subject Fruits and vegetables
dc.subject Wine
dc.subject Olive oil
dc.title Διαχρονική ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού εμπορίου ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων el
dc.title Intertemporal analysis of the competitiveness of the foreign trade of Greek traditional agricultural products en
heal.type conferenceItem
heal.secondaryTitle η περίπτωση των οπωροκηπευτικών, του οίνου και του ελαιόλαδου el
heal.secondaryTitle the cases of fruits, vegetables, wine and olive-oil en
heal.generalDescription Είναι πρακτικά συνεδρίου el
heal.generalDescription Αθήνα, 26 - 27 Μαΐου 2003. ΤΕΙ Αθήνας el
heal.classification Commerce
heal.classification Statistics
heal.classification Εμπόριο
heal.classification Στατιστική
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2007007096
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99001414
heal.classificationURI **N/A**-Εμπόριο
heal.classificationURI **N/A**-Στατιστική
heal.contributorName Φράγκος, Χρήστος Κ. (1949-) ( υπεύθ. οργ.) el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων el
heal.publicationDate 2003-05
heal.bibliographicCitation Κλαδής, Π.Ε. (2003) Διαχρονική ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού εμπορίου ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων: η περίπτωση των οπωροκηπευτικών, του οίνου και του ελαιόλαδου. Στο 1ο Διεθνές συνέδριο ποσοτικών μεθόδων στη βιομηχανία και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Αθήνα, 26 - 27 Μαΐου 2003. ΤΕΙ Αθήνας. σσ.199-211. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία διερευνά τη διαχρονική εξέλιξη (έτη 1961-2001) της ανταγωνιστικότητας (competitiveness) του εξωτερικού εμπορίου επιλεγμένοι ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων (οπωροκηπευτικά, οίνος και ελαιόλαδο). Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται από την ελληνική ιδιοτυπία ποιότητας και έχουν αποτελέσει την αιχμή της επιτυχίας του ελληνικού εξωτερικού •# r εμπορίου αγροτικοί προϊόντων, προσφεροντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Επιπρόσθετα, το συνεχώς απελευθερούμενο από εμπορικούς φραγμούς και διεΟνοποιούμενο περιβάλλον των συναλλαγών, λόγω των συμφωνιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εντείνει διαρκώς τον ανταγιονισμό ανάμεσα στις αλυσίδες προσφοράς των αγροτικών προϊόντων, ξεπερνώντας κάθε είδους γεωγραφικά ή διοικητικά σύνορα και αναδεικνύει προϊόντα, διαθέσιμα όλες τις εποχές του έτους, στη βάση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Στόχος είναι να καλυφθούν οι διαφοροποιούμενες και αναβαθμιζόμενες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και εν γένει της απαιτητικής ζήτησης, που χαρακτηρίζει τις αναπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες, για προϊόντα υγιεινά, ασφαλή, σε επιθυμητή μορφή και χρηστικότητα, φιλικά προς το περιβάλλον και σε ικανοποιητικά προσφερόμενες τιμές. Τέτοια προϊόντα είναι και τα εξεταζόμενα στην παρούσα εργασία. Σημειώνεται ότι. η αξία της εργασίας, εκτός από τη συμβολή της στην εξέταση της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων προϊόντων ενδιαφέροντος, έγκειται στην επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, η οποία και είναι αξιοποιήσιμη για κάθε είδους προϊόν, πέραν των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, γίνεται συλλογή, συστηματοποίηση και επεξεργασία διεθνώς έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων (χρονολογικές σειρές FAOSTAT) αξίας εξαγωγών και εισαγωγών (εκφρασμένα σε δολάρια ΕΙΠΑ για λόγους αποπληθωρισμού) για κάθε ένα από τα προϊόντα ενδιαφέροντος και τη χρονική περίοδο αναφοράς. Στη συνέχεια, υπολογίζεται, η εξέλιξη σειράς αντιπροσωπευτικών αριθμοδεικτών, που συνεισφέρουν στη μελέτη της ανταγοινιστικότητας του εξωτερικού εμπορίου των συγκεκριμένοον προϊόντων. Οι αριθμοδείκτες, που χρησιμοποιούνται, είναι το εμπορικό ισοζύγιο (trade balance), ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών (import coverage index), το σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα (relative comparative advantage) ή δείκτης Balassa, και ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης (import penetration index). Ακολουθεί η γραφική απεικόνισή των αριθμοδεικτών αυτών, διερευνάται η διαχρονική τάση τους με τη μέθοδο της απλής παλινδρόμησης (εξαρτημένη μεταβλητή ο κάθε αριθμοδείκτης και ανεξάρτητη μεταβλητή ο χρόνος) και εκτιμάται η εξίσωση της τάσης τους με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (OLS) και στη βάση διαφόριον πρόσφορων αλγεβρικών μορφών. Ακόμη, υπολογίζονται οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των αριθμοδεικτών ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού εμπορίου των επιλεγμένων αγροτικών προϊόντιον, με τη μέθοδο του απλού ανατοκισμού για την περίοδο αναφοράς και με τη χρήση ως αρχικών και τελικών τιμών, αυτών που προκύπτουν από τις εκτιμημένες εξισώσεις ελάχιστων τετραγώνων. Τέλος, τα ευρήματα της όλης εργασίας συζητώνται, σε επίπεδο προϊόντος και προτείνονται κατευθύνσεις ειδικής, αλλά και γενικής επιχειρησιακής πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού εμπορίου. el
heal.abstract The present work investigates the evolution (1961-2001) of the competitiveness of foreign trade of selected Greek traditional agricultural products (fruits and vegetables, wine and olive-oil). These products are characterised by their high quality and have essentially contributed to the success of the Greek foreign trade of agricultural products, bringing important economic and social benefits to the country. The continuous liberalisation of international trade and the globalised environment of transactions, due to the agreements of the World Trade Organisation, intensifies the competition among the supply chains of agricultural products. Such products are now available throughout the year on the basis of their competitive advantage. The objective is to satisfy the needs of the demanding consumer of the economically advanced societies, by providing healthy and safe products in the requested form, friendly to the environment and in satisfactory prices. Such products are examined here. The present work examines the competitiveness of fruits and vegetables, wine and olive-oil as well as the suitability of various methodological tools destined to evaluate competitiveness. For the needs of the present research, time-series data (from FAOSTAT), referring to the value of exports and imports (expressed in dollars USA) is used for each one of the products in question. On the basis of this data, the evolution of the representative competitiveness indices of foreign trade is derived for each product. The indices employed are the trade balance, the import coverage index, the relative comparative advantage, or Balasa, index, and the import penetration index. Next, these indices are presented in diagrammatic form and their trend is derived by using Ordinary Least Squares and then selecting the most appropriate algebraic form. Further, the annual rates of change of the competitiveness indices of foreign trade of the selected agricultural products are calculated by using the method of simple compound interest for the period of reference, with initial and final prices those produced by the estimated regression equations. Finally, the findings are discussed and directions are proposed for an operational policy regarding competitiveness of foreign trade. en
heal.publisher Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας el
heal.publisher TEI of Athens en
heal.fullTextAvailability true
heal.conferenceName 1o Διεθνές Συνέδριο: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις el
heal.conferenceName 1st International Conference: Quantitative Methods in Industry and Commerce en
heal.conferenceItemType full paper


Files in this item

  • Name: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.pdf
    Size: 2.704Mb
    Format: PDF

The following license files are associated with this item:

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες