Show simple item record

dc.contributor.author Ευσταθίου, Φλώρα Θ. el
dc.contributor.author Πολύζος, Χρήστος el
dc.contributor.author Τσούτσος, Δημοσθένης el
dc.date.accessioned 2015-04-09T06:04:50Z
dc.date.available 2015-04-09T06:04:50Z
dc.date.issued 2015-04-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/8328
dc.rights An error occurred on the license name. *
dc.rights.uri An error occurred getting the license - uri. *
dc.source http://www.spnj.gr/ el
dc.subject Πόνος
dc.subject Εγκαυματίες
dc.subject Αλλαγές εγκαυμάτων
dc.subject Διαδικαστικός πόνος
dc.subject Εναλλακτικές μέθοδοι
dc.subject Pain
dc.subject Burn victims
dc.subject Burn changes
dc.subject Procedural pain
dc.subject Alternative methods
dc.title Μείωση διαδικαστικού πόνου εγκαυματιών με εναλλακτικές μεθόδους el
dc.title Reduction of procedural pain of burns with alternative methods en
heal.type journalArticle
heal.classification Medicine
heal.classification Nursing
heal.classification Ιατρική
heal.classification Νοσηλευτική
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093362
heal.classificationURI **N/A**-Ιατρική
heal.classificationURI **N/A**-Νοσηλευτική
heal.identifier.secondary ISSN: 2241-0481
heal.identifier.secondary E-ISSN: 2241-3634
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.publicationDate 2013-05
heal.bibliographicCitation Efstathiou, F., Polizos, C. and Tsoutsos, D. (2013). Reduction of procedural pain of burns with alternative methods. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική ”. 2(2): pp. 57-64 el
heal.abstract Eισαγωγή: Ο πόνος των εγκαυματιών κατά τη διαδικασία της περιποίησης των τραυμάτων προκαλεί στους ασθενείς δυσάρεστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα, δυσκολεύει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους και συνεπώς την ικανοποίηση από την παρεχόμενη φροντίδα. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού συνδρόμου των ασθενών, του οποίου η αντιμετώπιση περιλαμβάνει εκτός της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής και άλλες εναλλακτικές μεθόδους. Σκοπός : Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών μεθόδων στην αντιμετώπιση του διαδικαστικού πόνου των εγκαυματιών όλων των ηλικιών, σε συνδυασμό με την κλασσική φαρμακευτική αναλγητική αγωγή. Μέθοδος : Αναζητήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες από το 2000 μέχρι σήμερα, σχετικές με το θέμα, από διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων, ελληνικά και ξένα έντυπα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ιατρικών-νοσηλευτικών συνεδρίων. Αποτελέσματα: Οι εναλλακτικές μέθοδοι στοχεύουν στη μείωση του πόνου μέσω της χαλάρωσης, της απόσπασης της προσοχής από την επώδυνη διαδικασία και της εστίασης σε ευχάριστα ερεθίσματα. Οι κυριότερες μέθοδοι είναι : η εξατομικευμένη μουσικοθεραπεία, η ύπνωση, η τεχνική της αναπνοής και η παρακολούθησης εικονικής πραγματικότητας. Όλες συσχετίσθηκαν θετικά με τη μείωση του άγχους και της μυϊκής έντασης και επέδρασαν στη μείωση της χορήγησης αναλγητικών. Τέλος, η οργάνωση και το κλίμα συνεργασίας στην ομάδα εγκαύματος αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας στη συνολική προσπάθεια μείωσης του πόνου των εγκαυματιών. Συμπεράσματα: Οι εναλλακτικές μέθοδοι θα μπορούσαν να συνδυασθούν με την κλασσική φαρμακευτική αγωγή, εφόσον και άλλες έρευνες επιβεβαιώσουν τη θετική τους επίδραση και ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες παράμετροι. el
heal.abstract Introduction : The procedural pain of burn victims causes unpleasant emotions such as anxiety and disturbance of sleep quality, reduces the level of functioning of patients and therefore the level of satisfaction of care. All the above factors contribute to the development of traumatic syndrome in patients. Besides of drugs alternative methods have been tested for the treatment of pain. Purpose : The exploration of the effectiveness of alternative methods in the treatment of procedural pain of burn victims in all ages, in combination with standard pharmaceutical analgesic. Method and material : Studies published from 2000 to date, have been researched, relevant to the topic, in international scientific databases, Greek and foreign scientific journals and medical or nursing conferences. Results: The alternative methods aim to reduce pain through relaxation, distraction from the painful process and focus of a pleasant stimulus. The most important methods are individualized music therapy, hypnosis, breathing technique and monitoring virtual reality. Positively all they have been correlated with the reduction of stress, muscle tension and pain. Finally, the organization and cooperation in the treatment therapy team have been mentioned as an important factor in the effort to reduce pain of burn victims. Conclusions : Alternative methods could be combined with standard medical treatment, if other studies will confirm the positive effects and if specific parameters will be taken into account. en
heal.publisher Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.) el
heal.publisher Ιωάννης Κουτελέκος el
heal.journalName Περιεγχειρητική Νοσηλευτική el
heal.journalType peer-reviewed
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

  • Name: 221.pdf
    Size: 216.8Kb
    Format: PDF

The following license files are associated with this item:

Show simple item record